ĐỊNH HƯỚNG

vision

           

            Lãnh đạo công ty  xác định dùng thế mạnh là sự phối kết hợp
hiệu quả giữa xuất khẩu và nhập khẩu
để phát triển bền vững, tận
dụng các cơ hội tốt nhất trong kinh doanh.Vì vậy, giai đoạn 2012 -
2016 Công ty sẽ phát triển đều trên cả 3 lĩnh vực : sản xuất –
thương mại - dịch vụ.


 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI  

  • Đầu tư vào con người là đầu tư vào chất lượng công việc, chất lượng sản phẩm;
  • Lấy chữ tín đối với khách hàng và các bên liên quan làm phương châm hoạt động;
  • Lấy các giá trị "đoàn kết - trung thành - năng động - chuyên nghiệp" làm nền tảng văn hóa doanh nghiệp.
  • Hợp tác cùng phát triển là môi trường và sức mạnh để tồn tại và cạnh tranh lành mạnh hướng vào thị trường và phát triển bền vững.

 

Liên kết