SEAPRODEX DANANG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung được tổ chức vào lúc 08h00 ngày 25/04/2015, tại trụ sở chính của Công ty số 01 Bùi Quốc Hưng, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng, với tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp tại đại hội là 28 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 8.382.062 cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp, tương ứng 83,82 % tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty, Báo cáo của Ban điều hành Công ty, Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty, Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, một số báo các khác và đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014 là 8%.

Đại hội đã thống nhất và thông qua các báo cáo cũng như nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung.Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Chứng khoán


HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

Liên kết