Thông báo lưu ký chứng khoán

SPD: Thông báo lưu ký chứng khoán

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 53/2010/GCNCP-VSD ngày 26/02/2010 và cấp mã chứng khoán cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Miền Trung (MCK: SPD).

  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Miền Trung
  • Mã chứng khoán: SPD
  • Mã ISIN: VN000000SPD8
  • Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Số lượng chứng khoán đăng ký: 7.560.000 cổ phiếu (Bảy triệu năm trăm sáu mươi nghìn cổ phiếu)
  • Tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 75.600.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ sáu trăm triệu đồng)
  • Hình thức đăng ký: Ghi sổ
  • Bắt đầu từ ngày 01/3/2010, VSD nhận lưu ký số chứng khoán trên.

* Ghi chú: Cổ phiếu CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Miền Trung sẽ đăng ký tham gia giao dịch trên thị trường UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội