Bổ sung muc đích sử dụng danh sách người sở hữu chứng khoán

SPD: Bổ sung muc đích sử dụng danh sách người sở hữu chứng khoán

Căn cứ công văn số 28/CV-HĐQT ngày 17/05/2011 của Công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu Thủy sản Miền Trung (MCK: SPD) về việc bổ sung mục đích sử dụng danh sách người sở hữu chứng khoán SPD.

 • Tổ chức đăng ký: CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung
 • Trụ sở chính: 261263 Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0511.3821436
 • Fax: 0511.3823769
 • Mã chứng khoán: SPD
 • Mã ISIN: VN000000SPD8
 • Mệnh giá: 10,000 đồng
 • Sàn giao dịch: UpCOM
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2011
 • Danh sách người sở hữu cổ phiếu SPD chốt tại ngày 17/05/2011 (theo thông báo số 1377/TBVSD ngày 29/04/2011 của VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2010 bằng tiền) sẽ được Công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu Thủy sản Miền Trung sử dụng bổ sung thêm mục đích xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 • Nội dung lấy ý kiến:
  • Sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty theo thực tế, nhu cầu sản xuất kinh doanh tại Công ty và các quy định tại Quyết định số 10/2007/QĐTTG ngày 23/01/2007 và Nghị định số 43/2010/NĐCP ngày 15/04/2010.
  • Sửa đổi Điều lệ Công ty tại Điều 3, mục1. Lĩnh vực hoạt động của Công ty: phù hợp với việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh này.
 • Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết.
 • Thời gian thực hiện: Từ ngày 24/05/2011 đến ngày 06/06/2011.

(Theo vsd.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: