Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

    SPD: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (MCK: SPD).


Tổ chức đăng ký: CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

Trụ sở chính: Số 01 Bùi Quốc Hưng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3821436

Fax: 0511.3823769

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

Mã chứng khoán: SPD

Mã ISIN: VN000000SPD8

Mệnh giá: 10,000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2014

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu 01 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện: Dự kiến 29/03/2014

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Seaprodex Danang, số 01 Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

(Thời gian và địa điểm họp chính thức nếu có thay đổi, Công ty sẽ gửi thông báo đến các cổ đông và đăng trên website của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung)

Nội dung họp:

Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013;

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2013;

Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2013;

Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013;

Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2014;

Và các nội dung khác (nếu có).


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: