Biên Bản, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016

01. Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2016

02. Biên bản kiểm phiếu bầu cử ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

03. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

04. Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

05. Nghị Quyết của HHĐQT

06. Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

07. Thông báo HĐQT Công ty theo hình thức lấy ý kiến bằng bản lẩn 5

06. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tiền năm 2015


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: