Giới thiệu

Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị

Ông Thái Bá Nam
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Trần Như Thiên Mỵ
Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Tân
Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Đức Cảnh
Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Ngô Trí Dũng
Thành viên Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Trần Như Thiên Mỵ
Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Anh Tuấn
Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Minh Chánh
Phó Tổng Giám đốc

Ông Lê Thanh Phương
Kế toán trưởng