Công bố thông tin

Thông báo vv nhận cổ tức năm 2016 & Giấy đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản