Tin tức

Seadanang tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 30/03/2018, Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tại khách sạn Mường Thanh, Đà Nẵng.

Đến dự đại hội có 30 cổ đông/đại diện cổ đông dự họp, với tổng số quyền biểu quyết tương ứng là: 10.734.723 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 89,45%.

Đại hội đồng Cổ đông đã trình bày và thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018; Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017; Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận 2017…

Kết thúc đại hội, các Tờ trình, Nghị quyết đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao, thể hiện ý chí quyết tâm cũng như sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông với Seadanang. Cũng tại đại hội, Ông Đỗ Văn Sinh đã trúng cử Hội Đồng quản trị và Bà Phạm Thị Phương đã trúng cử Kiểm soát viên với số phiếu tán thành tuyệt đối 100%.